Όροι Χρήσης του Site

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.acscyprus.com (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ACS AIR COURIER SERVICES Cyprus Ltd και το διακριτικό τίτλο «ACS Courier », που εδρεύει στο Βάρκιζας 14, 2033 Στρόβολο (στο εξής ACS Courier ).

Η χρήση της ιστοσελίδας της ACS Courier (στο εξής «η εταιρία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. 

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την ACS Courier και απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών). 

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.  

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε  τροποποίησή τους, διέπονται  από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το κυπριακό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας. 

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελούν επίσης:

η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ,  οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών που βρίσκονται σε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, τα οποία παρατίθενται σε ξεχωριστά κείμενα, ώστε να είναι πιο κατανοητά και ευκρινή αλλά και πιο εύκολα προσβάσιμα στους χρήστες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα ACS

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της ACS Courier και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της ACS Courier, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.  

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν  αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η ACS Courier. Η ACS Courier δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η ACS Courier δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς - Περιορισμός ευθύνης της ACS - Δήλωση αποποίησης 

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την ACS κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H ACS δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται. 

Παρόλο που η ACS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η ACS. 

Η ACS δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Η ACS, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της ACS Courier, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ACS Courier εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την ACS Courier εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την ACS Courier, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της ACS Courier από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς.

Πρόσβαση στις εφαρμογές της Ιστοσελίδας – Απλός & Εγγεγραμμένος Χρήστης     

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών της η ACS Courier παρέχει μέσω της ιστοσελίδας μερικές δυναμικές εφαρμογές, όπως την υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας αποστολών κάθε χρήστη, την αναζήτηση πλησιέστερου καταστήματος του δικτύου της, τον υπολογισμό ενδεικτικού κόστους αποστολής, την απεικόνιση της λίστας Τ.Π.Υ. (τιμολογίων παροχής υπηρεσιών) ή Α.Π.Υ. (αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) κ.α.

Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ουδεμία ευθύνη φέρει η ACS σε περίπτωση τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ή οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη από τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή εφαρμογών. Ειδικά όσον αφορά στην εφαρμογή  που σχετίζεται με στοιχεία συγκεκριμένης αποστολής, οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή προορίζονται αποκλειστικά για το χρήστη που την έχει  αποστείλει ή για λογαριασμό του οποίου έχει αποσταλεί και απαγορεύεται η χρήση από οποιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για αυστηρά προσωπική υπηρεσία και κατά συνέπεια το δικαίωμα του εκάστοτε αποστολέα για χρήση της εφαρμογής που σχετίζεται με την αποστολή και των πληροφοριών των σχετικών με αυτή δεν είναι δυνατό να εκχωρηθεί.  Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο απαγορεύεται αυστηρά.

Για ορισμένες, πιο ειδικές, ηλεκτρονικές εφαρμογές της ιστοσελίδας (όπως ενδεικτικά για τις εφαρμογές «ACS Connect», «my ACS» , «ACS Web Services», «Login περιοχή», «περιοχή εγγεγραμμένων χρηστών» ) απαιτείται η εγγραφή του χρήστη και η απόκτηση κωδικού ή κωδικών πρόσβασης, μέσω του οποίου/των οποίων θα δύναται να τις χρησιμοποιεί.

Παραπλεύρως του ονόματος των εφαρμογών αυτών εμφανίζεται το εικονίδιο «», το οποίο σημαίνει ότι η εν λόγω εφαρμογή είναι κλειδωμένη για απλούς χρήστες και για τη χρήση της απαιτείται η εγγραφή του χρήστη βάσει των εκάστοτε διαδικασιών που διέπονται από την ACS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τόσο με τη διαδικασία εγγραφής όσο και με  τα είδη των εφαρμογών για τις οποίες απαιτείται εγγραφή, αλλά και τις διαβαθμίσεις προσβασιμότητας,  κάθε χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή χρήστη προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Πολιτική Ασφάλειας & Απορρήτου,  η δε αποδοχή αυτή ζητείται πάντοτε από την ACS και είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής χρήστη.  Με  την αποδοχή των όρων χρήσης και την ολοκλήρωση εγγραφής του ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί  ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Ότι  θα χρησιμοποιεί/λειτουργεί  ή/και εγκαθιστά τις εφαρμογές στις μηχανογραφικές υποδομές του, σύμφωνα με τις οδηγίες και όρους που εμπεριέχονται στις οδηγίες  διανομής & λειτουργίας τους («εγχειρίδιο χρήστη» ή «Όροι Λειτουργίας»), οι οποίοι και διατίθενται στην ιστοσελίδα και τους οποίους  έχει εκ των προτέρων  μελετήσει ενδελεχώς και κατανοήσει πλήρως.

Ότι θα χρησιμοποιεί κάθε βελτιωμένη έκδοση των εφαρμογών, όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται  και  διατίθεται από την ACS Courier.

Ότι χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές της ACS και όπου αυτός εκτελεί την προετοιμασία ή και την παραγγελία αποστολών αποδέχεται την εγκυρότητα των αποστολών αυτών και τις χρεώσεις που η ACS τιμολογεί για αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογό της ή σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες υπάρχουσες  έγγραφες συμφωνίες.

Ότι η ACS Courier του έχει παραχωρήσει μόνο το δικαίωμα χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όχι όμως και τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών, τα οποία ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητά της και κατά συνέπεια δεν έχει το δικαίωμα πώλησης ή εν γένει  περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης προς τρίτους.

Ότι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές  και το «εγχειρίδιο χρήστη» παρέχονται από την ACS Courier στον χρήστη  «ως έχουν» και η ACS Courier δεν εγγυάται για τη  λειτουργικότητά τους και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), που ήθελε τυχόν υποστεί από τη χρήση τους ο χρήστης, ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτούμενος από κάθε τυχόν σχετική αξίωσή του κατά της ACS Courier για οποιαδήποτε ζημία που ήθελε υποστεί, για οποιονδήποτε λόγο,  από τη χρήση των εφαρμογών.

Ότι  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για  την  φύλαξη και εξασφάλιση του απορρήτου  των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Εφαρμογές της ACS («username & password»),  οι οποίοι  του χορηγούνται από την ACS για δική του και μόνον χρήση , και φέρει  ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο τυχόν ζημίας  δικής του ή της ACS από τυχόν πρόσβαση – με οιονδήποτε τρόπο – τρίτου. Ακόμα και στην περίπτωση που εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να εκχωρήσει πρόσβαση/εις στον λογαριασμό του σε τρίτους – άλλους χρήστες- μπορεί με δική του ευθύνη να τους δηλώσει στην ACS μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή «διαχείριση προσβάσεων» χωρίς να τους κοινοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης. Την ευθύνη από την εκχώρηση άδειας πρόσβασης  σε τρίτους χρήστες έχει σε κάθε περίπτωση ο εκχωρών την πρόσβαση και ουδεμία ευθύνη φέρει η ACS. Ότι ο λογαριασμός του και η εγγραφή του έχει ολοκληρωθεί με έγκυρη και μονίμως ισχύουσα προσωπική δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχει αποκλειστικά ο ίδιος τακτική πρόσβαση, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί το αντίθετο θα δύναται να  ακυρωθεί μονομερώς από την εταιρία.

Ότι οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την ACS στην ηλεκτρονική δ/νση  helpdesk@acscyprus.com σε περίπτωση που οιοσδήποτε  τρίτος πληροφορηθεί τον κωδικό πρόσβασης ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του ή εάν υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας.

Ότι  στην περίπτωση που του ζητηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο η ηλεκτρονική αποδοχή όρων και προϋποθέσεων των εφαρμογών και αποδεχτεί ηλεκτρονικά (δια μέσω σχετικής ηλεκτρονικής αποδοχής – κλικ ή enter σε σχετικό κουμπί στην οθόνη  - σε περιοχή όπου υπάρχει πρόσβαση μόνο με τους δικούς του μοναδικούς κωδικούς) αποδέχεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση τους και τους αποδέχεται ρητά, πλήρως κι  ανεπιφύλακτα, ως σαν να το έχει κάνει ιδιοχείρως.

Ότι αποδέχεται και εγγυάται την ακρίβεια των δικών του ηλεκτρονικών καταχωρήσεων και επιλογών και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή ανακριβούς καταχώρησης.      

Μέσω ειδικής υπηρεσίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα «Ο Λογαριασμός Μου»  ο εγγεγραμμένος χρήστης  έχει τη δυνατότητα να ανακτά τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της εταιρίας που τον αφορούν και σε ψηφιακή μορφή (PDF) με τη χρήση ασφαλών προσωπικών κωδικών  πρόσβασης (username & password). Επίσης, έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να επιλέξει την κατάργηση της αποστολής των τιμολογίων σε έντυπη μορφή, επιλέγοντας  την αποκλειστική παραλαβή τους από την ιστοσελίδα της ACS με την υποβολή Αίτησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης (download σε μορφή PDF/text μορφής Α&Β του τιμολογίου του πελάτη) στην περιοχή της ιστοσελίδας  «Στοιχεία Χρήστη» ή αποστέλλοντας e-mail στην εταιρείας. Το e-mail απενεργοποίησης της ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων βρίσκεται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες της ACS με τον πελάτη όσον αφορά στα ηλεκτρονικά του τιμολόγια. Στην περίπτωση που επιλεγεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των τιμολογίων της ACS, ο χρήστης ρητά συναινεί και αποδέχεται τη συγκεκριμένη μέθοδο αποστολής και λήψης τιμολογίων και επιπλέον δηλώνει ότι επιθυμεί την κατάργηση της αποστολής των τιμολογίων σε έντυπη μορφή και τη λήψη αυτόματης ενημέρωσης για την έκδοση τιμολογίου μέσω  e- mail, στο οποίο θα υπάρχει ο κατάλληλος δεσμός (hyperlink), προς την ιστοσελίδα για να εισέλθει στην ειδική περιοχή ασφαλείας «login» ή «my ACS» με τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας του. Από την περιοχή αυτή θα μπορεί να κάνει μεταφόρτωση (download) των τιμολογίων του,  αλλά και να ελέγξει την καρτέλα του, καθώς και τα στοιχεία χρήστη.

Η μεταφόρτωση/download σε μορφή PDF/text μορφής Α&Β του τιμολογίου του Πελάτη θα θεωρείται αυτόματα και ως η ηλεκτρονική παραλαβή του τιμολογίου του από αυτόν, με την ταυτόχρονη καταγραφή της ημερομηνίας/ώρας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ΙP) του, κατά την στιγμή της μεταφόρτωσης. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) στην οποία θα ζητήσει να αποστέλλονται οι ενημερώσεις , είναι στον πλήρη , αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του, ως εκ τούτου η ACS δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί από την πρόσβαση τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο στον ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.   

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης επιθυμεί την αποστολή των τιμολογίων του σε έντυπη μορφή, θα μπορεί να το επιλέξει από τα «Στοιχεία Χρήστη».  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση των πελατών της ACS μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ACS»

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος : για αλλαγή στοιχείων ή διακοπής/περιορισμού της πρόσβασης / χρήσης των αναφερόμενων στο παρόν Ηλεκτρονικών εφαρμογών της ACS, ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας (www.acscyprus.com) και να κάνει login στον λογαριασμό του (εφόσον κατέχει/έχει εγγραφεί) επιλέγοντας τις κατάλληλες επιλογές, ή να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο +357 22 273003 , ή να αποστείλει ηλεκτρονική επικοινωνία στο email:  «helpdesk@acscyprus.com»

 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία ειδικά με το διαχειριστή της ιστοσελίδας κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση«helpdesk@acscyprus.com»

Ειδικά για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική δ/νση «helpdesk@acscyprus.com» για να προωθηθεί το αίτημά σας στο αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας.

Διευκρίνιση σχετική με τους ΓΟΑΜ  

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς της ACS διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς της (ΓΟΑΜ), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι τόσο στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και σε όλα τα καταστήματα ACS, από όπου οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει αντίγραφο.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους ανάληψης μεταφοράς της ACS, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση διέπουν την εκ μέρους της παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και γίνονται αποδεκτοί από τον χρήστη αυτών με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο ανάθεση στην ACS τέτοιων υπηρεσιών.   

Η ηλεκτρονική δημιουργία αποστολής – παραγγελίας από εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή της εκάστοτε τρέχουσας έκδοσης των ΓΟΑΜ, ότι ο αποστολέας έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα  (π.χ. Χρέωσης Παραλήπτη ή Χρέωσης Μετρητοίς – για δέματα- ή Proforma Invoice για τις αποστολές εξωτερικού).

Λύση συμμετοχής από το μέλος – Λύση συνεργασίας με πελάτη με νομικής φύσης διαφορές

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή για τις περιπτώσεις (αλλαγής e-mail διαγραφής e-mail χρήστη ή μονομερώς από την ACS σε περίπτωση παράτυπης χρήσης του Site ή λύσης της συνεργασίας με πελάτη συμβολαίου –πίστωσης. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις τις εταιρείας μετά την λύση της συνεργασίας με πελάτη σε περίπτωση που εγείρονται νομικές απαιτήσεις δεν θα απεικονίζονται στην  απεικόνιση της καρτέλας πελάτη