Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι για την ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, αλλά και όλων των φυσικών προσώπων που μας τα εμπιστεύονται, έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρεία ACS Air courier Services (Cyprus) Ltd με έδρα στην οδό Βάρκιζας 14, Βιομ. Περιοχή Στροβόλου Λευκωσίας, email: helpdesk@acscyprus.com  τηλ: +357. 7777 7373, website: https://cyp.acscourier.net, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: κα Ευανθία Συμεού, τηλέφωνο:  +357. 22 273003, email: dataprotection@acscyprus.com.

Αρχές τις οποίες τηρούμε

Η εταιρεία μας, δεσμεύεται ότι τηρεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.
 • Περιορισμός του σκοπού - Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ότι είναι απαραίτητο, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια και ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι ακριβή και επικαιροποιούνται, αμέσως μόλις αυτό έλθει σε γνώση της εταιρείας.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης - Τα προσωπικά δεδομένα, φυλάσσονται όχι περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο, ή απ’ ότι επιβάλλεται από το Νόμο.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - Η ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd, έχει λάβει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ακολουθεί διεθνή πρότυπα και πρακτικές, ώστε να μπορεί να σας διαβεβαιώσει για την ασφάλεια των δεδομένων σας στο βαθμό του εφικτού, ιδίως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, την τυχαία καταστροφή τους, ή τη φθορά τους.
 • Αρχή Λογοδοσίας - Με την παρούσα Πολιτική που γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο, η εταιρεία μας αποδεικνύει ότι τηρεί την αρχή της Λογοδοσίας.

 

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε

 • ως πελάτες και συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα όπως ανά περίπτωση: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα κλπ,
 • ως συνεργάτες ή προμηθευτές ή εκπροσωπούντες αυτούς και συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα όπως ανά περίπτωση: ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας, φορολογικός αριθμός, θέση εργασίας και επιχείρηση, όροι και ποσά, τραπεζικός αριθμός ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας,
 • ως εργαζόμενοι στην επιχείρησή μας για τα προσωπικά δεδομένα εκείνα για τα οποία έχετε αναλυτικά ενημερωθεί,
 • ως ενδιαφερόμενοι για υπηρεσίες ή για εργασία και συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα όπως ανά περίπτωση: ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας, αιτήματα ή σχόλια, βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία σπουδών και προϋπηρεσίας,

τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

a. η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς / αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς, όπως για παράδειγμα μεταφορά εγγράφων, μικροδεμάτων και δεμάτων, εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, μεταφορά χρημάτων, τυποποίηση και πώληση συσκευασιών, παροχή υπηρεσιών ενέργειας, κ.λπ.

b. η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε:

i. κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, σε όλα τα κέντρα διαλογής, μεταφόρτωσης και σε ορισμένα  καταστήματα.

ii. ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής και απεικόνισης ώρας και σημείου διεύθυνσης παραλαβής ή παράδοσης και σχετικής με το σημείο αυτό φωτογραφίες όπως και καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή παράδοσης.

iii. Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή σε mobile εφαρμογές όπως IP address.

c. η συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους νόμους, όπως οι νόμοι περί εργοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης, περί τήρησης οικονομικών στοιχείων και περί ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

d. η συγκατάθεση που παρέχετε, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Η ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd, γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως, πράκτορες και υποπράκτορες του δικτύου καταστημάτων και τρίτους συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών. Γνωστοποιεί σε συνεργαζόμενες τράπεζες, μόνο για τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση της συναλλαγής. Η εταιρεία επιτρέπει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ανάλογα με την περίπτωση), στην εταιρεία υποστήριξης των μηχανογραφικών της υποδομών, στους ελεγκτές ή νομικούς της συμβούλους και σε ελεγκτικές Αρχές στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους ρόλου. Στις περιπτώσεις αυτές η ACS παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων, αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεση, αυτά τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας  Δεδομένων της ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd, κα  Ευανθία Συμεού  στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας,  email: dataprotection@acscyprus.com  τηλέφωνο: +347. 22 273003

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με το τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε το τμήμα προστασίας προσωπικών δεδομένων στα κα Ευανθία Συμεού, email: dataprotection@acscyprus.com  τηλέφωνο: 22 273003.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dataprotection.gov.cy): Τηλεφωνικό Κέντρο: +357. 22 818456, Fax: +357.22 304565, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Επιπλέον Πληροφορίες

Διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών εξωτερικού για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας, το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και e-mail αποστολέα και παραλήπτη.

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Η ACS βάσει του σκοπού της αλλά και των διαδικασιών της ίδιας της υπηρεσίας που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• ονοματεπώνυμο

• διεύθυνση

• τηλέφωνο επικοινωνίας

• e-mail

• γεωγραφικό στίγμα διεύθυνσης

• σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:

•Μηχανογραφικά συστήματα του δικτύου καταστημάτων της ACS ή τρίτων συνεργαζόμενων δικτύων

•Μηχανογραφικά συστήματα εντολέων που παρέχονται από την ACS στους πελάτες – αποστολείς

•Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή από τον εντολέα της διακίνησης του ταχυδρομικού αντικειμένου