Η ACS Δίπλα Σας!

Κάντε κλικ εδώ 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Περιορισμός Εγγυήσεων και Αποζημιώσεων
Οι πληροφορίες αυτών των ιστοσελίδων παρέχονται χωρίς εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και χωρίς εγγύηση ως προς τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Σε καμία περίπτωση η ACS δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία που σχετίζεται με τις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις ιστοσελίδες ή που σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση αυτών.

Χρήση Μέσων Συμμετοχής σε αυτήν την Ιστοσελίδα
Προς διευκόλυνσή σας, η ACS μπορεί να σας παρέχει μέσα συμμετοχής σε αυτήν την ιστοσελίδα, όπως πρόσβαση σε ιχνηλασία και σχόλια χρηστών. Σας παρέχεται η άδεια να χρησιμοποιείται αυτά τα μέσα μόνο για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών και όχι για άλλους σκοπούς.

Εγκυρότητα αυτής της Ιστοσελίδας
Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ανεπίγνωστες ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αυτά θα διορθώνονται από την ACS κατά την κρίση της, όποτε αυτά εντοπίζονται. Οι πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες επικαιροποιούνται τακτικά, αλλά μπορεί να υπάρξουν ανακρίβειες αναφορικά με αλλαγές που εμφανίζονται μεταξύ επικαιροποιήσεων. Το διαδίκτυο τηρείται ανεξάρτητα από χιλιάδες ιστοσελίδες σε ολόκληρο τον κόσμο, και γι αυτό κάποιες από τις πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσο αυτών των ιστοσελίδων μπορεί να μην προέρχονται από την ACS. Κατά συνέπεια, η ACS αποκλείει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο.